Artenatura

Väliruumi projekteerimine

Väliruumi projekteerimisel keskendume eelkõige eraaedadele ning korterelamute hoovialadele. Hoovialade all peetakse silmas korterelamute vahelisi alasid, korruselamute siseõuesid jt elamupiirkondade haljasalasid, mis on suunatud ja teenindavad eelkõige lähiümbruse majade elanikke. Lisaks tegeleme kaitsealuste parkide projekteerimisega (omame Muinsuskaitse tegevusluba).

Teeme koostööd arendajatega ning suuremate projektide puhul projekteerime kaastööna haljastuse osa (teedeehitus, suuremad arendused, omavalitsuse tasemel puhkealade kujundus jmt).

Kujunduse kavand võib olla erineva täpsusastme ja sisuga. Kõige lihtsamatel juhtudel aitab konsultatsioonist, mida toetab eskiis, millega pannakse üldjoontes paika kliendi aia lahendus. Eskiis on hea lähtekoht oma edasise tegevuse planeerimiseks, kuid sellest ei piisa tavaliselt ehitamiseks. 

Täpsema ettekujutuse saamiseks ning ehituseelarve tegemiseks on otstarbekas tellida projekt, mis võimaldab kõik ideed detailselt visualiseerida ning arvutada ehitusmahud. Koostatud projektis peab olema välja toodud ja hilisem vajalik hooldust. Projekt peab olema koostatud tasemel, mis lubab ehitajal probleemideta projekti järgi aed valmis teha. 

Eskiisi või projekti tellimiseks on vajalik digitaalse alusplaani olemasolu, millel kajastuvad hooned, kaablid ja torustikud ning olemasolev haljastus. Vajadusel laseme ise alusplaani koostada või täpsustada!

Tavapäraselt kulub kujunduse loomiseks ja vormistamiseks kuu kuni poolteist. Kuluv aeg sõltub kindlasti sellest, kui tihe ja tulemuslik on koostöö tellijaga: hea tulemuse saamiseks kooskõlastame projekti kõikides etappides tellijaga.

Aiakujunduse tellimiseks on kõik ajad head, kuid kui klient soovib näiteks kevadel töödega pihta hakata, võiks tööde planeerimisega tegelema hakata juba sügisel, sest kevadel on tavapäraselt paljudel oma aiaga kiire.